Wyszukiwarka
EN

UMO

LOGOWANIE

UMO > UMO Sp. z o.o. > Informacja RODO

 

Szanowni Państwo,

W związku z nadchodzącymi zmianami w zakresie prawa ochrony danych osobowych UMO SP. Z O.O. dochowując najwyższej staranności w zakresie spełnienia wymogów prawnych uprzejmie informuje, iż:

„Administratorem Twoich danych osobowych jest UMO Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonce (05-220) przy ul. Sienkiewicza 61 (zwana dalej UMO).  UMO przetwarza Twoje dane osobowe w zakresie imienia i nazwisko, numeru telefonu oraz adresu e-mail. Dane osobowe zostały podane przez Ciebie dobrowolnie w trakcie dotychczasowej współpracy lub zostały zebrane ze źródeł powszechnie dostępnych.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych UMO. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych jest art. 6 ust 1 pkt f) RODO czyli prawnie uzasadniony interes UMO jakim jest przesyłanie informacji marketingowych o usługach UMO, w tym zaproszeń na konferencje branżowe. UMO będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz UMO. Ponadto UMO będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych o ile podmioty mające siedzibę w tych państwach w odpowiedni sposób zabezpieczają dane osobowe.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do chwili wniesienia przez Ciebie sprzeciwu na adres email: rodo@umo.pl

Jakie masz prawa?

Przysługuje Ci prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych w art. 21 RODO;
  • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

 

Kontakt

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:

Inspektor Ochrony Danych: rodo@umo.pl

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dear Sir or Madam,
In connection with the upcoming changes in the personal data protection law, UMO SP. Z O.O. observing the utmost care in meeting the
legal requirements, kindly informs that:
"The administrator of your personal data is  UMO Sp. z o.o. with its registered office in Zielonka (05-220) at ul. Sienkiewicza 61 (further on UMO) . UMO processes your personal data in terms of name and surname, telephone number and e-mail address. Personal data has been provided voluntarily by you during previous cooperation or has been collected from publicly available sources.

For what purpose and on what basis we process your data?

Your personal data will be processed for UMO marketing purposes. The legal basis for the processing of your personal data for marketing purposes is art. 6, paragraph 1, point f) GDPR,  i.e. the legitimate interest of UMO which is the transmission of marketing information about UMO services, including invitations to industry conferences. UMO will transfer your personal data to other recipients entrusted with the processing of personal data on behalf of and for  UMO. In addition, UMO will share your personal data with other recipients, if such an obligation will result from legal regulations. Your data may be transferred to third countries and international organizations insofar as entities established in these countries adequately protect personal data.

How long will we continue to process your data?
Your personal data will be processed until you raise an objection by sending an  email to: rodo@umo.pl

What rights do you have?
You have the right to:
• access  your personal data and receive  copies of personal data being processed;
• correct any incorrect data;
• request  that your  data  be deleted (the right to be forgotten) in the case of circumstances provided  in art. 17 GDPR;
• request to limit data processing in cases specified in art. 18 GDPR;
• object to data processing in the cases specified in art. 21 GDPR;
• transfer supplied data, processed in an automated manner.
If you feel that your personal data is being processed unlawfully, you can file a complaint to the supervisory body (UODO, 2 Stawki Street, Warsaw).

 

Contact
If you need additional information related to the protection of personal data or you would like  to exercise your rights, please contact:
Data Protection Supervisor:
rodo@umo.pl