Nasza działalność CSR

Drodzy Przyjaciele,

Jako firma, która zawsze stawiała na pierwszym miejscu wartości społeczne, jesteśmy zaniepokojeni sytuacją na Ukrainie i przedłużającym się konfliktem. W trosce o ofiary wojny, podjęliśmy decyzję o wsparciu ich w tych trudnych czasach. Chcemy przyłożyć naszą cegiełkę do odbudowy.

Będąc liderem w biznesie, staramy się być także liderem w społeczeństwie w wymiarze lokalnym jak i międzynarodowym. Uważamy, że mamy obowiązek być społecznie odpowiedzialni i zmieniać na lepsze świat przeciwstawiając się złu, dając przy tym przykład innym.

W ramach naszej działalności CSR, przekazaliśmy darowizny pieniężne oraz rzeczowe na rzecz organizacji charytatywnych działających na Ukrainie. Wierzymy, że nasza pomoc przyczyni się do złagodzenia cierpienia tych, którzy najbardziej jej potrzebują.

Dear Friends,

As a company that has always put social values first, we are concerned about the situation in Ukraine and the prolonged conflict. Out of concern for the victims of the war, we have decided to support them in these difficult times. We want to make our contribution to the reconstruction.

Being a leader in business, we also strive to be a leader in society locally as well as internationally. We believe we have a duty to be socially responsible and change the world for the better by opposing evil, while setting an example for others.

As part of our CSR activities, we have made monetary and in-kind donations to charitable organizations operating in Ukraine. We believe that our assistance will help alleviate the suffering of those who need it most.

Дорогі друзі,

Як компанія, яка завжди ставила соціальні цінності на перше місце, ми стурбовані ситуацією в Україні та тривалим конфліктом. З турботи про жертви, війни ми прийняли рішення підтримати їх у ці важкі часи. Ми хочемо зробити свій внесок у її відбудову.

Будучи лідером у бізнесі, ми також прагнемо бути лідером у суспільстві як на місцевому, так і на міжнародному рівні. Ми вважаємо, що маємо обов’язок бути соціально відповідальними і змінювати світ на краще, протидіючи злу, подаючи приклад іншим.

В рамках нашої діяльності CSR ,ми робимо грошові та негрошові пожертви благодійним організаціям, що працюють в Україні. Ми віримо, що наша допомога допоможе зменшити страждання тих, хто її найбільше потребує.