Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

W związku z nadchodzącymi zmianami w zakresie prawa ochrony danych osobowych UMO SP. Z O.O. dochowując najwyższej staranności w zakresie spełnienia wymogów prawnych uprzejmie informuje, iż:

„Administratorem Twoich danych osobowych jest UMO Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonce (05-220) przy ul. Sienkiewicza 61 (zwana dalej UMO).  UMO przetwarza Twoje dane osobowe w zakresie imienia i nazwisko, numeru telefonu oraz adresu e-mail. Dane osobowe zostały podane przez Ciebie dobrowolnie w trakcie dotychczasowej współpracy lub zostały zebrane ze źródeł powszechnie dostępnych.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych UMO. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych jest art. 6 ust 1 pkt f) RODO czyli prawnie uzasadniony interes UMO jakim jest przesyłanie informacji marketingowych o usługach UMO, w tym zaproszeń na konferencje branżowe. UMO będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz UMO. Ponadto UMO będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych o ile podmioty mające siedzibę w tych państwach w odpowiedni sposób zabezpieczają dane osobowe.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do chwili wniesienia przez Ciebie sprzeciwu na adres email: rodo@umo.pl

Jakie masz prawa?

Przysługuje Ci prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych w art. 21 RODO;
  • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Kontakt

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:

Inspektor Ochrony Danych: rodo@umo.pl